جامعه تعلیمات اسلامی

لینک سایت جامعه تعلیمات اسلامی

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
محور مقدس دین 1
دکتر موحدی
1400
30
حضوری - مجازی