کانون فرهنگی مبین

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
سواد رسانه‌ای 1
استاد مهران
1400
38
مجازی
سواد رسانه‌ای 1
سرکار خانم طباطبایی
1400
42
مجازی