حوزه علمیه موسی بن جعفر علیه السلام

لینک سایت حوزه علمیه استان خراسان

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهندسی من
استاد فهیم نژاد
1401
41
کارگاه یک روزه
مهندسی من
استاد اسماعیلی
1401
41
کارگاه یک روزه
مهندسی من
استاد فهیم نژاد
1401
41
حضوری
مهندسی من
استاد اسماعیلی
1401
41
حضوری