مؤسسه نیکنامی

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
تاریخ تحلیلی اسلام
استاد خوشنویس
1402
-
مجازی
مهارت جرأت مندی
استاد فهیم نژاد
1401
40
مجازی
مهندسی من
استاد اسماعیلی
1400
39
مجازی
آداب معلمی
استاد اسماعیلی
1400
39
مجازی