مؤسسه پیام امام ره

لینک سایت موسسه فرهنگی آموزشی پیام امام (ره)

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهارت جرأت‌مندی
استاد اخباری
1401
15
حضوری