موسسه سفیران مهر و ایمان

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
محور مقدس ۱
استاد سیدوکیلی
1401
47
مجازی
محور مقدس ۱
استاد سیدوکیلی
1401
36
مجازی
محور مقدس ۱
استاد سیدوکیلی
1401
31
مجازی
مهدسی من
استاد جواحریان
1401
47
مجازی
مهدسی من
استاد جواحریان
1401
36
مجازی
مهدسی من
استاد جواحریان
1401
31
مجازی
محور مقدس2
استاد مشکوری
1402

مجازی
محور مقدس2
استاد مشکوری
1402

مجازی
محور مقدس2
استاد مشکوری
1402

مجازی
محور مقدس2
استاد مشکوری
1402

مجازی