اداره آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

لینک سایت اداره آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
سواد رسانه‌ای
استاد مهران
1400
30
مجازی