اداره آموزش و پرورش شهریار

لینک سایت اداره آموزش و پرورش منطقه شهریار

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهندسی من
استاد مهران
1400
61
حضوری - مجازی