نفرات برتر سال ۱۴۰۲

لیست و رتبه افرادی که در سال ۱۴۰۲ موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.

جوایز دوره 27 «سواد رسانه‌ای ۱» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم م. عزیزی
27
1
کارت هدیه
2
خانم ط. شاهیان فیروز آبادی
27
1
کارت هدیه
3
خانم ف. تهرانی فرد
27
2
کارت هدیه

جوایز دوره 26 «سواد رسانه‌ای ۱» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ن. شیخی
26
1
کارت هدیه
2
خانم پ. مهری‌گورجی
26
1
کارت هدیه
3
خانم س. فرهادی
26
1
کارت هدیه

جوایز دوره 25 «سواد رسانه‌ای ۱» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ن. دانشفر
25
1
کارت هدیه
2
خانم م. یزدانی
25
1
کارت هدیه

جوایز دوره 51 «محور مقدس ۱» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ر. شعبانعلی
51
1
کارت هدیه
2
خانم م. رمضانی
51
2
کارت هدیه

جوایز دوره 50 «محور مقدس ۱» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ف. حسینی
50
1
کارت هدیه

جوایز دوره 48 «محور مقدس ۱» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ر. مصطفایی
48
1
کارت هدیه
2
خانم ف. صابون‌پز
48
1
کارت هدیه

جوایز دوره 35 «تاریخ تحلیلی اسلام» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ز. بامری‌عباسی
35
1
کارت هدیه

جوایز دوره 3 «تربیت مدرس سواد رسانه‌ای» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ل. چین‌آوه
3
1
کارت هدیه
2
خانم ن. نورعلی
3
1
کارت هدیه
3
خانم ف. عرفان‌فر
3
1
کارت هدیه

جوایز دوره 11 «تربیت مدرس مهارت جرات‌مندی» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
آقای سیدرضا حجت
11
1
کارت هدیه
2
خانم س. فرهمندنژاد
11
1
کارت هدیه

جوایز دوره 2 «عدل» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ز. بختیاری
2
1
کارت هدیه
2
خانم م. خلوصی
2
2
کارت هدیه
3
خانم م. خلیلی
2
2
کارت هدیه

جوایز دوره 3 «توحید» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم س. کرمانشاهی
3
1
کارت هدیه
2
آقای احمد گنجی
3
2
کارت هدیه

جوایز دوره 36 «تاریخ تحلیلی اسلام» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ف. عرفان‌فر
36
1
کارت هدیه
2
خانم ز. فخری
36
2
کارت هدیه

جوایز دوره 37 «مهندسی من» و «آداب معلمی» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ل. چین‌آوه
37
1
کارت هدیه
2
خانم م. رناسی
38
2
کارت هدیه

جوایز دوره 23 «سواد رسانه‌ای ۲» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ف. علیزاده گلستانی
23
1
کارت هدیه
2
خانم الف. خرمایی پور
23
2
کارت هدیه

جوایز دوره 40 «مهارت جرات‌مندی» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم م. عمرانی
40
١
کارت هدیه
2
خانم ن. دهقانی
40
2
کارت هدیه
3
خانم ز. کاظمی
40
3
کارت هدیه

جوایز دوره 49 «محور مقدس ۱» - نیمسال اول (پاییز ۱۴۰۲)

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم س. اقارب‌پرست
49
١
کارت هدیه

جوایز دوره 1 «مهدویت و فقه مدرسه» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ز. عطایی
1
1
کارت هدیه
2
خانم خ. بیگدلی
1
2
کارت هدیه

جوایز دوره 1 «پاسخ به پرسش‌های بنیادین در قرآن و نهجل‌البلاغه» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ن. تربتی
1
1
کارت هدیه
2
خانم و. حسین‌زاده
1
2
کارت هدیه

جوایز دوره 6 «سواد رسانه‌ای ۲» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ل. چین‌آوه
6
١
کارت هدیه
2
خانم ف. مستاجران
6
2
کارت هدیه

جوایز دوره 21 «سواد رسانه‌ای ۱» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ف. وزیری
21
١
کارت هدیه
2
آقای مجتبی رضاپوریان
21
2
کارت هدیه

جوایز دوره 4 «روش تدریس مهندسی من» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم چ. عظیمی
4
١
کارت هدیه

جوایز دوره 36 «مهندسی من» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ش. حسین‌پور
36
1
کارت هدیه
2
خانم ن. طاهرخانی
36
1
کارت هدیه
3
خانم م. لاچینی
36
1
کارت هدیه

جوایز دوره 35 «مهندسی من» و «آداب معلمی» -تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. بهروزوزیری
35
١
کارت هدیه
2
آقای محمد مهدی عاصمی
35
2
کارت هدیه
3
آقای علی اصغر ناظم‌زمردی
35
2
کارت هدیه

جوایز دوره 10 «تربیت مدرس مهارت جرات‌مندی» -تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ل. چین‌آوه
10
١
کارت هدیه
2
خانم چ. عظیمی
10
1
کارت هدیه

جوایز دوره 39 «مهارت جرات‌مندی» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر. سلاله نوری
39
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. صفریان
39
2
کارت هدیه
۳
خانم م. خشکباری
39
3
کارت هدیه

جوایز دوره 34 «تاریخ تحلیلی اسلام» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
آقای محمود ساکی
34
١
کارت هدیه
2
آقای محمد توسلی
34
2
کارت هدیه
3
خانم ف. چیت‌ساز زاده احمدی
34
2
کارت هدیه

جوایز دوره 28 «شیطان شناسی ۲» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
خانم ف. مستاجران
28
١
کارت هدیه
2
خانم الف. عرب‌ورامینی
28
١
کارت هدیه
3
خانم م. کشاورز
28
١
کارت هدیه
4
خانم ه. اسفندیاری
28
١
کارت هدیه

جوایز دوره 30 «محور مقدس ۲» - تابستان  ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
آقای رضا محسنیان
30
١
کارت هدیه

جوایز دوره 42 «محور مقدس ۱» - تابستان ۱۴۰۲

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای علی اصغر ناظم‌زمردی
42
١
کارت هدیه