نفرات برتر سال 1400

لیست و رتبه افرادی که تا سال 1399 موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.


جوایز دوره 4 «سواد رسانه‌ای 2» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای مصطفی منصوری
4
١
کارت هدیه
٢
خانم خ. بیگدلی
4
2
کارت هدیه
3
خانم چ. عظیمی
4
3
کارت هدیه

جوایز دوره 14 «سواد رسانه‌ای 1» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. کریمی
14
١
کارت هدیه
٢
آقای علی اسلام دوست
14
2
کارت هدیه
3
آقای داود یاوری
14
3
کارت هدیه

جوایز دوره 13 «سواد رسانه‌ای 1» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای محمدرضا آقاکشی زاده
13
١
کارت هدیه

جوایز دوره 12 «سواد رسانه‌ای 1» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. فرج الهی
12
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. مستاجران
12
2
کارت هدیه

جوایز دوره 4 «محور مقدس 4 - شبهات روشنفکری» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر. محمود روحانی
4
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. گلپور
4
2
کارت هدیه
3
خانم ز. پناهی
4
3
کارت هدیه

جوایز دوره 29 «محور مقدس 2» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای سیدفاضل قافه باشی
29
١
کارت هدیه
٢
خانم م. طهرانی زاده
29
2
کارت هدیه
3
خانم ف. فرج الهی
29
3
کارت هدیه

جوایز دوره 28 «محور مقدس 2» - ویژه کانون حضرت علی اکبر علیه السلام - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ن. نجات
28
١
کارت هدیه
٢
خانم ز. بختیاری
28
2
کارت هدیه
3
خانم ر. قاسمی پور
28
3
کارت هدیه

جوایز دوره 27 «محور مقدس 2» - ویژه مجمع نکوداشت غدیر - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای مهدی سیوانی
27
١
کارت هدیه
٢
آقای حسن میرزایی
27
1
کارت هدیه

جوایز دوره 27 «شیطان شناسی 2» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ا. دستاویز
27
١
کارت هدیه
٢
خانم ن. نجات
27
1
کارت هدیه
3
خانم ز. نجات
27
2
کارت هدیه

جوایز دوره 30 «تاریخ تحلیلی اسلام» - ویژه کانون حضرت علی اکبر علیه السلام - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. بردبار
30
١
کارت هدیه
٢
خانم ز. صادقی
30
1
کارت هدیه
3
خانم ز. مهندسی
30
1
کارت هدیه
4خانم س. مهندسی301کارت هدیه

جوایز دوره 29 «تاریخ تحلیلی اسلام» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای احسان قبادی روبیات
29
١
کارت هدیه
٢
خانم ط. نجیمی
29
2
کارت هدیه

جوایز دوره 7 «تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم س. جلالی
7
١
کارت هدیه

جوایز دوره 24 «مهارت جرأت‌مندی» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. محمدنظری
24
١
کارت هدیه

جوایز دوره 23 «مهارت جرأت‌مندی» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای احسان قبادی روبیات
23
١
کارت هدیه
٢
خانم س. شیخ قرایی
23
2
کارت هدیه
3
آقای مصطفی منصوری
23
3
کارت هدیه

جوایز دوره 8 «مهندسی من» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای احسان قبادی روبیات
8
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. گلپور
8
2
کارت هدیه
3
خانم س. شیخ قاریی
8
3
کارت هدیه

جوایز دوره 7 «مهندسی من» - زمستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. باطنی
7
١
کارت هدیه
٢
خانم ح. نوری
7
2
کارت هدیه
3
خانم ن. رجوانی
7
3
کارت هدیه
4خانم ز. اکبری73کارت هدیه

جوایز دوره 10 «سواد رسانه‌ای» - ویژه مؤسسه مبین - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. مستوفی زاده
10
١
کارت هدیه
٢
خانم م. نصیری نسب
10
2
کارت هدیه
3
خانم م. شاهسواری
10
3
کارت هدیه

جوایز دوره 9 «سواد رسانه‌ای» - ویژه مؤسسه مبین - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. دباغی الاصل
9
١
کارت هدیه
٢
خانم ر. کاظمی
9
2
کارت هدیه
3
خانم ک. جعفری
9
3
کارت هدیه

جوایز دوره 8 «سواد رسانه‌ای» - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ا. برمخکو
8
١
کارت هدیه
٢
خانم س. سالاری
8
2
کارت هدیه
3
خانم خ. بیگدلی
8
3
کارت هدیه

جوایز دوره 7 «سواد رسانه‌ای» - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای مصطفی منصوری
7
١
کارت هدیه
٢
خانم چ. عظیمی
7
2
کارت هدیه
3
آقای محمدباقر معصوم بیگی
7
2
کارت هدیه

جوایز دوره 4 «مهندسی من» - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. جلالی
4
١
کارت هدیه
٢
خانم ز. سنگری مهذب
4
2
کارت هدیه
3
خانم م. ظاهری
4
2
کارت هدیه

جوایز دوره 3 «مهندسی من» - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. میراحمدیان
3
١
کارت هدیه
٢
آقای سید حمیدرضا شوشتری
3
2
کارت هدیه
3
خانم ز. خاکپاش
3
2
کارت هدیه

جوایز دوره 2 «مهندسی من» - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای مصطفی منصوری
2
١
کارت هدیه
٢
خانم س. انصاریان
2
1
کارت هدیه
3
خانم ز. عزیزی
2
2
کارت هدیه
4آقای علی عبدالمحمدی23کارت هدیه

جوایز دوره 6 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - ویژه موسسه گلهای یاس - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ن. تقوی
6
١
کارت هدیه
٢
خانم س. رضویان
6
1
کارت هدیه
3
خانم م. نصیری نسب
6
1
کارت هدیه

جوایز دوره 5 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. جلالی
5
١
کارت هدیه
٢
خانم ح. نوری
5
2
کارت هدیه

جوایز دوره 6 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - ویژه موسسه گلهای یاس - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. اکبری
20
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. ذراتی
20
2
کارت هدیه
3
خانم ز. عاصمی
20
3
کارت هدیه

جوایز دوره 22 مهارت جرأت‌مندی - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. پورمقدس
22
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. حکمیون
22
2
کارت هدیه
3
خانم ر. طیب
22
2
کارت هدیه

جوایز دوره 21 مهارت جرأت‌مندی - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم و. کمالی
21
١
کارت هدیه
٢
آقای سبحان بخشانی
21
2
کارت هدیه

جوایز دوره 20 مهارت جرأت‌مندی - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. اکبری
20
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. ذراتی
20
2
کارت هدیه
3
خانم ز. عاصمی
20
3
کارت هدیه

جوایز دوره 22 تاریخ قرآن و حدیث - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ا. بذرافشان
22
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. بهرامی
22
1
کارت هدیه
3
خانم ر. ابراهیمی
22
2
کارت هدیه
4خانم ک. آزادیان223کارت هدیه
5خانم ن. شهناز224کارت هدیه

جوایز دوره 28 تاریخ تحلیلی اسلام - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. عزیزی
28
١
کارت هدیه
٢
آقای حامد نصرالهی
28
1
کارت هدیه
3
خانم ف. مستاجران
28
2
کارت هدیه

جوایز دوره 27 شیطان شناسی 1 - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ه. سوهانی
27
١
کارت هدیه
٢
خانم ا. شاهسوارانی
27
2
کارت هدیه
3
خانم ط. صنایع پسند
27
2
کارت هدیه

جوایز دوره 33 محور مقدس 1 - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم احمدعلی نژاد
33
١
کارت هدیه
٢
آقای علی طاووسی
33
2
کارت هدیه
3
خانم ن. هاشمی دانا
33
3
کارت هدیه

جوایز دوره 32 محور مقدس 1 - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. ذراتی
32
١
کارت هدیه
٢
خانم م. اوسطی
32
2
کارت هدیه

جوایز دوره 31 محور مقدس 1 - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر. ارجمند
31
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. فرج الهی
31
2
کارت هدیه
3
آقای پوریا مخبریان
31
3
کارت هدیه
4
آقای علی مهره کش
31
3
کارت هدیه

جوایز دوره 29 محور مقدس 1 - ویژه کانون حضرت علی اکبر علیه السلام - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. بختیاری
29
١
کارت هدیه
٢
خانم ر. رحمانیان
29
2
کارت هدیه
3
خانم ص. سودمند
29
3
کارت هدیه

جوایز دوره 28 محور مقدس 1 ویژه کانون حضرت علی اکبر علیه السلام - پاییز 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. حکمت آرا
28
١
کارت هدیه
٢
خانم ر. قاسمی پور
28
2
کارت هدیه

جوایز دوره 1 «مهندسی من» - تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. ظریفی نیا
1
١
کارت هدیه
٢
خانم خ. بیگدلی
1
2
کارت هدیه
3
آقای حمیدرضا رازقندی
1
3
کارت هدیه

جوایز دوره 27 تاریخ تحلیلی اسلام - تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر. قاسمی پور
27
١
کارت هدیه
٢
خانم م. تهرانی
27
2
کارت هدیه

جوایز دوره 19 مهارت جرأت‌مندی - تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. شکری
19
١
کارت هدیه
٢
خانم ح. نوری
19
2
کارت هدیه
3
خانم ا. جان نثار
19
3
کارت هدیه
4
خانم ط. راستی پور
19
3
کارت هدیه

جوایز دوره 27 محور مقدس 3 - تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم س. افضل نیا
27
١
کارت هدیه
٢
خانم ع. درمنکی
27
2
کارت هدیه
3
خانم ز. خاکپاش
27
3
کارت هدیه

جوایز دوره 4 تربیت مدرس مهارت جرات مندی - تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. صانع پور
4
١
کارت هدیه
٢
آقای حمیدرضا کوهستانیان
4
1
کارت هدیه

جوایز دوره 22 شیطان شناسی 2 - تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. بهرامی
22
١
کارت هدیه
٢
خانم ر. ابراهیمی
22
2
کارت هدیه
3
خانم م. اکبری
22
3
کارت هدیه
4
خانم ط. عابدی
22
4
کارت هدیه
5
خانم ف. سندگل
22
5
کارت هدیه

جوایز دوره 26 مرزبانی اعتقادی - ترم 2 و 3 - بهار و تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. پارساییان
26
١
کارت هدیه
٢
خانم خ. بیگدلی شاملو
26
2
کارت هدیه
3
خانم م. اسدیان
26
1
کارت هدیه

جوایز دوره 17 مهارت جرات مندی - بهار 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم س. باقری
17
١
کارت هدیه
٢
خانم ن. تقوی
17
1
کارت هدیه
3
خانم س. رضویان
17
1
کارت هدیه
4
خانم م. سالکی
17
1
کارت هدیه
5
خانم ف. کبکی
17
1
کارت هدیه
6
خانم م. نصیری نسب
17
1
کارت هدیه