نفرات برتر سال 1401

لیست و رتبه افرادی که در سال 1401موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.

جوایز دوره 1 «زلال چشمه های نور - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ل. ناصر سعید
1
١
کارت هدیه

جوایز دوره 1 «روش آموزش قرآن» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. کرمی
1
١
کارت هدیه

جوایز دوره 1 «عدل» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. مستاجران
1
١
کارت هدیه
2
خانم م. شامانی
1
١
کارت هدیه

جوایز دوره 29 «شیطان ۱» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. مستاجران
29
١
کارت هدیه
2
خانم ا. عرب ورامین
29
2
کارت هدیه

جوایز دوره 29 «مهندسی من و آداب معلمی» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. بلیوند
29
١
کارت هدیه
2
خانم ح. شیرانی
29
2
کارت هدیه
3
خانم ع. نیکبخت
29
3
کارت هدیه

جوایز دوره 37 «محور مقدس ۱» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ت. آزاد
37
١
کارت هدیه

جوایز دوره 34 «مهارت جرأت مندی» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. راجی
34
١
کارت هدیه
2
خانم ل. چین آوه
34
2
کارت هدیه
3
خانم م. ژیان
34
3
کارت هدیه

جوایز دوره 33 «مهارت جرأت مندی» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر. مصطفائی
33
١
کارت هدیه
2
آقای حسین کیانی
33
2
کارت هدیه
3
خانم ش. صابری
33
2
کارت هدیه

جوایز دوره 32 «مهارت جرأت مندی» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ح. خشخو
32
١
کارت هدیه
2
خانم م. ظریف حسینیان
32
2
کارت هدیه
3
خانم ع. غلامی
32
3
کارت هدیه

جوایز دوره 18 «سواد رسانه ای ۱» - زمستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. عرفان فر
18
١
کارت هدیه

جوایز دوره 23 «مهندسی من و آداب معلمی» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. محمدیان فر
23
١
کارت هدیه
2
آقای محمد حسین پوستی
23
2
کارت هدیه

جوایز دوره 30 «مهندسی من» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. علیدادی
30
١
کارت هدیه

جوایز دوره 33 «تاریخ تحلیلی» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. حمزه
33
١
کارت هدیه
٢
خانم ر. مصطفائی
33
1
کارت هدیه
3
آقای حسین کیانی
33
2
کارت هدیه

جوایز دوره 32 «تاریخ تحلیلی» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. راجی
32
١
کارت هدیه
٢
خانم ز. معین فر
32
1
کارت هدیه

جوایز دوره 36 «محور مقدس 1» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ن. نجات
36
١
کارت هدیه
٢
خانم م. حسنی
36
2
کارت هدیه
3
خانم م. اسماعیل زاده معادی
36
3
کارت هدیه

جوایز دوره 28 «محور مقدس ۳» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. احمد علی نژاد
28
١
کارت هدیه
٢
آقای علی طاووسی
28
1
کارت هدیه
3
خانم ف. مستاجران
28
1
کارت هدیه
4
خانم ن. هاشمی
28
1
کارت هدیه

جوایز دوره 30«مهارت جرأت مندی» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ا. نوظهوری
31
١
کارت هدیه
٢
خانم ع. اکبرنیا
31
2
کارت هدیه

جوایز دوره 30«مهارت جرأت مندی» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. نصیری نیا
30
١
کارت هدیه
٢
خانم س. روشنی
30
2
کارت هدیه
3
خانم م.نظری نیا
30
2
کارت هدیه

جوایز دوره 29 «مهارت جرأت مندی» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای حسین زاده
29
١
کارت هدیه

جوایز دوره 17 «سواد رسانه‌ای 1» - پاییز 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. گودرزی
17
١
کارت هدیه
٢
خانم م. حسن زاده
17
2
کارت هدیه

جوایز دوره 16 «سواد رسانه‌ای 1» - تابستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. سنگری مهذب
16
١
کارت هدیه
٢
خانم س.حجازی
16
1
کارت هدیه
3
خانم ن. نجات
16
1
کارت هدیه
4
خانم ط. نجیمی
16
1
کارت هدیه

جوایز دوره 15 «مهندسی من» و «آداب معلمی» - تابستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر. قاسمی پور
15
١
کارت هدیه
٢
خانم چ. عظیمی
15
2
کارت هدیه
3
آقای کاوه اکبری
15
3
کارت هدیه

جوایز دوره 14 «مهندسی من» و «آداب معلمی» - تابستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ص. بازیار کوشک مولا
14
١
کارت هدیه

جوایز دوره 27 «مهارت جرأت‌مندی» - تابستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. خلوصی
26
١
کارت هدیه
٢
خانم ن.نجات
26
2
کارت هدیه
3
خانم ز. خزاعی
26
3
کارت هدیه

جوایز دوره 26 «مهارت جرأت‌مندی» - تابستان 1401

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ع. جلیلی
26
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. دیانی
26
2
کارت هدیه
3
خانم ا. برمخکو
26
3
کارت هدیه