نفرات برتر تا سال 1399

لیست و رتبه افرادی که تا سال 1399 موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.


جوایز دوره 3 سواد رسانه‌ای - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. پارسا
3
١
کارت هدیه
٢
خانم م. صانع پور
3
1
کارت هدیه
3
خانم س. سردابی
3
2
کارت هدیه

جوایز دوره 2 سواد رسانه‌ای - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای مجید اصفهانیان
2
١
کارت هدیه
٢
خانم ا. جواهری
2
2
کارت هدیه
3
خانم ز. عطایی
2
2
کارت هدیه
4
آقای حمیدرضا رازقندی
2
3
کارت هدیه

جوایز دوره 1 سواد رسانه‌ای - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای امید شریفیان مطلق
1
١
کارت هدیه
٢
خانم م. روانبخش
1
1
کارت هدیه
3
خانم ن.محمدی فریزهندی
1
2
کارت هدیه
4
آقای محمد حسین کاشانی نیا
1
2
کارت هدیه
5
خانم س. اقبالی
1
2
کارت هدیه

جوایز دوره 20 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. میراحمدیان
20
١
کارت هدیه
٢
خانم ز. شهراد
20
1
کارت هدیه
3
خانم ز.کرباسی
20
2
کارت هدیه

جوایز دوره 19 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر.سنگری مهذب
19
١
کارت هدیه
٢
خانم ز. سنگری مهذب
19
2
کارت هدیه

جوایز دوره 25 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای حمیدرضا رازقندی
25
١
کارت هدیه
٢
خانم س. افضل نیا
25
2
کارت هدیه
٣
خانم ع. درمنکی
25
3
کارت هدیه

جوایز دوره 24 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ا. شاهسوارانی
24
١
کارت هدیه
٢
خانم ن. نویسی
24
2
کارت هدیه
٣
خانم م. خوشدل
24
3
کارت هدیه
4
خانم س. رستمی چگنی
24
3
کارت هدیه

جوایز دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - زمستان 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ش.شریف خانی
تربیت مدرس
١
کارت هدیه
٢
خانم م.عمادی
تربیت مدرس
1
کارت هدیه
٣
خانم ر.کرمی فرد
تربیت مدرس
1
کارت هدیه

جوایز دوره‌های 14 تا 16 مهارت جرأت‌مندی - زمستان 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ن.مشهدی
14
١
کارت هدیه
٢
خانم ز.ایزانلو
14
2
کارت هدیه
٣
خانم خ.اشکی پور
14
3
کارت هدیه
4
خانم س.نوروزی
15
1
کارت هدیه
5
خانم ا.فتاحی زفرقندی
15
2
کارت هدیه
6
خانم پ.ایمانی
15
3
کارت هدیه
7
خانم ز.بختیاری
15
3
کارت هدیه
8
خانم ر.کلهر جهاندوست
16
1
کارت هدیه
9
خانم م.فخعلی
16
2
کارت هدیه
10
آقای مهدی رستمی
16
2
کارت هدیه
جوایز دوره‌های 9 تا 13 مهارت جرأت‌مندی ویژه کانون حضرت علی اکبر علیه السلام - زمستان 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1
آقای سعید رمضانپو
9
١
کارت هدیه
٢
خانم ن.شریفی
9
2
کارت هدیه
٣
آقای حمیدرضا روستا
9
3
کارت هدیه
4
خانم ن.محمودآبادی
10
1
کارت هدیه
5
خانم ل.جوکار
10
2
کارت هدیه
6
خانم ف.حاتمی
10
3
کارت هدیه
7
خانم ز.سیدرصاف
10
3
کارت هدیه
8
خانم س.غفاری
11
1
کارت هدیه
9
خانم ا.زارع
11
2
کارت هدیه
10
خانم ر.روزافزون
11
2
کارت هدیه
11
خانم م.سهرابی شوریجه
11
2
کارت هدیه
12
خانم م.مهرپرور
11
3
کارت هدیه
13
خانم م.خلوصی
12
1
کارت هدیه
14
خانم ز.حکمت ارا
12
2
کارت هدیه
15
خانم س.طاهری
12
3
کارت هدیه
16
آقای حمیدرضا کوهستانیان
13
1
کارت هدیه
17
خانم ف.گل نشان
13
2
کارت هدیه
18
خانم م.صادقی
13
3
کارت هدیه
جوایز دوره «دیگر عجیب نیست» - زمستان 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای حسین گلستانی راد
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٢
خانم ف. سلطانی
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٣
خانم ز. شکری
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه

جوایز دوره 23 - سال تحصیلی 1400 - 1399

نفرات برتر حضور و کتابخوانی

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. کول
٢٣
١
کارت هدیه
٢
خانم ط. راشکی
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
خانم ک. جهانتیغ
٢٣
٣
کارت هدیه
4
خانم ف. شهریاری
٢٣
4
کارت هدیه

نفرات برتر آزمون و تحقیق

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم س. آذرنوش
٢٣
١
کارت هدیه
٢
خانم ا. انصاری مقدم
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
خانم م. چاری
٢٣
٣
کارت هدیه
4
خانم ن. لکزایی
٢٣
4
کارت هدیه
5
خانم ف. چاری
٢3
5
کارت هدیه
6
خانم م. صوفی جوان
٢٣
6
کارت هدیه
جوایز دوره 22 - سال تحصیلی 1400 - 1399
نفرات برتر آزمون و حضور در کلاس
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ن. شهناز
22
١
کارت هدیه
٢
خانم ن. شهرزاد
22
٢
کارت هدیه
٣
خانم ب. صادقی ایوری
22
٣
کارت هدیه
4
خانم ف. باقری
22
4
کارت هدیه
5
خانم م. اکبری
22
5
کارت هدیه
نفرات برتر کتابخوانی و تحقیق
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. بهرامی
22
١
کارت هدیه
٢
خانم ا. بذرافشان
22
٢
کارت هدیه
٣
خانم ا. چشک زاده
22
٣
کارت هدیه
4
خانم ر. ابراهیمی
22
4
کارت هدیه
5
خانم ر.میرزایی
22
5
کارت هدیه

جوایز دوره 7 و 8 مهارت جرأت‌مندی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم س. معابی
٧
١
کارت هدیه
٢
خانم م. جلالی
٧
٢
کارت هدیه
٣
آقای حامد نصراللهی
٧
٣
کارت هدیه
4
خانم ش.شریف خانی
٨
١
کارت هدیه
5
خانم ز. نجات
٨
٢
کارت هدیه
6
خانم ف. روح افشاری
٨
٣
کارت هدیه
جوایز دوره 26 - ترم اول - سال تحصیلی 1400 - 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم خ. بیگدلی شاملو
26
١
کارت هدیه
٢
خانم ع. ارض‌پیما
26
٢
کارت هدیه
٣
خانم ز. پارسائیان
26
٣
کارت هدیه
4
خانم ز. سادات میرمجیدی
26
4
کارت هدیه
جوایز دوره‌های سال تحصیلی 1399 - 1398
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه (ریال)
١
آقای سعید چهره‌ پاک
١٩
١
8,000,000
٢
خانم ز. سنگری
١٩
٢
6,000,000
٣
خانم ف. سادات میراحمدیان
٢٠
١
8,000,000
4
خانم ز. شهراد
٢٠
٢
6,000,000
5
آقای نادر ادیبی
15
١
8,000,000
6
خانم س. فرهمندنژاد
15
٢
6,000,000
٧
خانم ف. مه
16
١
8,000,000
٨
خانم ن. محمدی
16
٢
6,000,000
٩
آقای محمد خوانین‌زاده
تاریخ قرآن و حدیث
١
2,500,000
١٠
خانم ل. شکارچی
تاریخ قرآن و حدیث
٢
1,500,000
١١
آقای قاسم عبدالهی
علم زندگی
١
2,500,000
١٢
خانم ف. علیزاده
علم زندگی
٢
1,500,000
جوایز 15 مرداد 1398
ردیف
نام
شماره دوره
رتبه
جایزه
١
جناب آقای امیرمحمد سنگری
11،12،13
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم ط. رحیمی
11،12،13
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
سرکار خانم ف. علیزاده
14
١
هزینه سفر عتبات
4
جناب آقای مجید اصفهانیان
15
١
هزینه سفر عتبات
5
جناب آقای مصطفی خاکساردوست
15
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
سرکار خانم ز. عطایی
15
٣
هزینه سفر شهد مقدس انفرادی
٧
جناب آقای امیرحسین هدایتی
16
١
هزینه سفر عتبات
٨
سرکار خانم ن. دری صفت
16
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم ن. مهاجر
16
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠
سرکار خانم م. غضنفری مقدم
١٧
١
هزینه سفر عتبات
١١
سرکار خانم ف. پورانتظامی
١٧
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢
سرکار خانم م. فرق یاری
١٨
١
هزینه سفر عتبات
١٣
سرکار خانم ن. شعبانی
تکمیلی 1
١
هزینه سفر عتبات
14
جناب آقای امید شریفیان
تکمیلی 2
١
هزینه سفر عتبات
15
جناب آقای محمدعلی جواهریان
خانواده نوین
١
هدیه
16
سرکار خانم ل. شکارچی
خانواده نوین
1
هدیه
١٧
سرکار حانم ا. زاده­رعیت
خانواده نوین
1
هدیه
١٨
سرکار خانم م. هوشیاروالا
خانواده نوین
2
هدیه
١٩
سرکار خانم م. روانبخشی
خانواده نوین
2
هدیه
جوایز 10 اسفند 97 به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها
ردیف
نام و نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایز
١
سرکار خانم ز. رمضانپور
ویژه1
١
١
کمک هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای محمد قربانی
٧
٣
١
کمک هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ن. رمضانی
١٢
١
١
کمک هزینه سفر عتبات
4
جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد
٧
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5
سرکار خانم ف. احمدی
ویژه1
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
سرکار خانم ز. خانوردی
١٢
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
جناب آقای خسرو خسرویان
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
جوایز همایش 25 مرداد 97 
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ش. بنائیان
14
١
١
هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای امیرمحمد سنگری
٩
٢
١
هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ج. فراهانی کسبی
٨
٢
ا
هزینه سفر عتبات
4
سرکار خانم م. حسین پور
١١
١
١
هزینه سفر عتبات
5
سرکار خانم ف. علیزاده
14
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
سرکار خانم س. نورچشمی
١١
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
سرکار خانم آ. بورقان فراهانی
٨
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم پ. زارعیان
٩
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم س. مروتی
14
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
جوایز همایش 1 تیر 97
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار ا. میرنظامی
5
٢
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم م. صانع پور
6
٢
١
هزینه سفر عتبات
٣
جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد
٧
١
١
هزینه سفر عتبات
4
سرکار خانم م. کشاورز
٨
١
١
هزینه سفر عتبات
5
سرکار خانم پ. زارعیان
٩
١
١
هزینه سفر عتبات
6
سرکار خانم ف. مقیمی
١٠
١
١
هزینه سفر عتبات
٧
سرکار خانم م. روانبخشی
١٠
٢
١
هزینه سفر عتبات
٨
سرکار خانم س. هاشمی
5
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم س. اقبالی
٧
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
سرکار خانم م. رمضانی
٨
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١١
سرکار خانم ن. باقری
٩
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢
جناب آقای ح. رمضانپور
١٠
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٣
سرکار خانم ا. عرب ورامینی
١٠
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
14
سرکار خانم هـ. جم
6
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
15
سرکار خانم ا. شایگانیان
6
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
16
سرکار خانم ر. آقایی
٩
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٧
سرکار خانم ز. رمضانپور
5
٢
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٨
سرکار خانم ز. رناسی
١٠
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٩
سرکار خانم ک. موسی کاظم
6
٢
-
هدیه
٢٠
سرکار خانم ز. شفیعی
6
٢
-
هدیه
٢١
جناب آقای امیرمحمد سنگری
٩
١
4
هدیه
٢٢
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
5
٢
-
هدیه
جوایز همایش 12 بهمن 96
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
5
١
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم ف محمدی
6
١
١
هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ع. زندی کریمی
4
١
١
هزینه سفر عتبات
4
سرکار خانم ا. میرنظامی
5
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5
سرکار خانم ر. حسنی
5
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
سرکار خانم ح. امیری
6
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
سرکار خانم س. فرهمند نژاد
4
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم ز. احمدی
5
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٩
سرکار خانم ز. حاجیان
5
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠
سرکار خانم پ. شهیدی دلشاد
5
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١١
سرکار خانم ز. پیرهادی
6
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٢
سرکار خانم س. باصبر
4
١
١
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٣
جناب آقای حسین آزادی
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
14
جناب آقای خسرو خسرویان
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
جوایز همایش 16 تیرماه 96
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
١
سرکار خانم رضانیا
هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای جواد انتظار
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
سرکار خانم ع. اشکنانی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
4
سرکار خانم ک. موسی­ کاظم
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5
جناب آقای حق­ پناه
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
جناب آقای عبدالله­ زاده
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
جناب آقای میرکریمی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم ز. شفیعی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
جناب آقای سیدهاشم نبی­ یان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
جناب آقای خسرویان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
جوایز همایش 14 آبان ماه 95
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
١
حجت الاسلام حسینی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٢
جناب آقای مهدی علوی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
جناب آقای حسین آزادی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
4
جناب آقای محسن خیری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5
جناب آقای بختیاری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
جناب آقای محمدرضا سلامت
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی