اولویت آموزش با کدام دوره‌ی آموزشی است؟

گفت و گو با دکتر علیرضا موذن - سال 1400