کشتی نجات کارش نجات است و مأموریت آن بر همین اساس می باشد.

سفینةالنجاة بودن یعنی حضرت امام حسین علیه السلام به قاتل خودشان هم فرصت دوباره دادند و به شمر فرمودن: «اگر به من
آب بدهی تو را شفاعت خواهم کرد.» 

کشتی نجات بودن یعنی همین تا آخرین لحظه امام علیه السلام سعی بر نجات افراد داشتن حتی فاسدترین آنها....