آموزش سواد رسانه

تفکر انتقادی چیست؟

/critical-thinking

تفکر انتقادی (critical thinking) ، تفکری است مستدل و منطقی در جهت بررسی و تجدید نظر در نظرات. چهار فرمان برای رسیدن به تفکر انتقادی کدام است؟ ویژگی‌های افراد متفکر نقاد چیست؟