ابعاد مختلف تربیتی

6 مؤلفه‌ مشترکِ تربیتِ موفق میان مربیان و والدین

/successful-upbringing

عواملِ مختلفی بر رفتار کودکان و نوجوانان تأثیرگذارند؛ با وجود قدرت خیره کننده‌ی رسانه، عامل خانواده و به ویژه الگوی رفتاری والدین یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در بروز رفتار کودکان و نوجوانان و چه‌ بسا مهم‌ترین عامل بسترساز رشد و رفاه جسمی و روانی کودک و نوجوان است.