اثر لنگر انداختن

خطاهای شناختی - اثر لنگر انداختن

/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C

برای اینکه در ارتباطات و تصمیم گیری‌ها عملکرد بهتری داشته باشیم؛ باید به خطاهای شناختی توجه کنیم