اهل تسنن

پافشاری عمر بر منع نقل روایت تا چه حد بود؟

/mane-alhadis

خلفا به ویژه خلیفه دوم پافشاری می کردن که کسی احادیث پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را، نقل نکند