بغض حضرت زهرا

اگر کسی آب خورد اما بغض حضرت زهرا‌ (سلام علیها) را داشت؟

/hazrat-zahra

خداوند اینگونه اراده کرده است خوردن حلال ترین نعمت های خداوند مانند آب برای دشمن اهل بیت علیه السلام همانند خوردن نجاسات باشد.