حرام

علت قرار دادن حلال حرام در احکام

/halal-haram

در قبول مصادیق حلال و حرام باید تعبّد داشت در عین حال باید دانست حکمت الهی در ورای این حلال‌ها و حرام‌ها قرار دارد که به نفع انسان در مسیر عاقبت به خیّری اوست. استاد ثباتی