حق

خطرناک ترین جریان دینی

/elteqat

مشکل امروز جامعه مذهبی التقاط اعتقادی است به این صورت که قسمتی از حرف درست با حرف های غلط مخلوط کرده و آن را با عنوان اعتقاد دینی تعلیم می‌کنند.