حساس ترین جریان دینی دوران ما جریانی است با عنوان التقاط

مسئله التقاط مسئله بسیار مهمی است، به این صورت که در جامعه اسلامی بخشی از حق را با بخشی از باطل با هم مخلوط می کنند و به عنوان اعتقاد دینی جدید تحویل مردم می‌دهند.

استاد کاظمی