دکتر اشتهاردیان

دنیا در مقابل امام چگونه است؟

/emam-donia

امام به أذن و قدرت خدا برهمه تکوین تسلط و علم دارد.