روش تدریس

ویژگی‌های شخصیتی یک مربی اعتقادی اثرگذار در تربیت دینی

/effective-teacher

در اهمیت این موضوع همین بس که از مرحوم استاد روزبه نقل شده: دانش آموزان همان می‌شوند که ما هستیم نه آن که ما می گوییم. اما در این مختصر به برخی از ویژگی هایی که یک مربی و معلم اعتقادی اثرگذار، در تربیت دینی دانش آموزان و متربیان باید داشته باشد به خواهیم پرداخت.