مهارت زندگی

آیا برای آینده فرزندان‌تان سرمایه گذاری کرده‌اید؟

/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF

بسیاری از کارشناسان و روانشناسان معتقدان که شکل گیری شخصیت انسان بین صفر تا هفت سال است.