اگر این فرض که بیشترین تاثیر شکل گیری شخصیت انسان بین صفر تا هفت سال، درست باشد ما باید چقدر روی معلم‌ها و والدین سرمایه گذاری کنیم؟!!!  

حتی سرمایه گذاری در دوره‌ی باردادری هم مؤثر است!

 مادری که دعا می خواند مادری که قرآن می خواند با وضو به فرزندش شیر می دهد این‌ها نمونه هایی از سرمایه گذاری روی فرزند است.