م سسه بصائر

شوک آینده (future shock)

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

برای اتفاقات امروز آماده بودید؟  برای آینده چطور؟ آماده اید؟ گزیده‌ای از کلاس سواد‌ رسانه‌ای مؤسسه آموزشی بصائر  مدرس: دکتر اخباری