پیامبر خاتم

خاتم الانبیا از منظر قرآن

/rasol-allah

جایگاه و منزلت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در قرآن کریم از زبان دکتر خوئی