عقل می‌گوید برای پیدا کردن اصل دین باید برویم سراغ نقل بعد از بررسی ها نشان می دهد که حجت الله و اهل بیت اصل دین را ولایت می دانند و هر کسی که ولایت داشته باشد اعمالش مورد محاسبه قرار می گیرد.