اسلام همواره بر ازدواج سالم تأکید داشته است و رسول اکرم (ص) می فرمایند در نزد خدا هیچ چیز با ارزش تر  ازدواج در نزد خداوند نیست.

پي نوشت : 

وسايل الشيعه: جلد ۱۴، ص ۳٫

وسايل الشيعه: ص ۴٫

1_بعد از اسلام بالاترین فایده ؟
استاد جواهریان

2_روایت رسیدگی مرد به خود، عفت همسر را زیاد می کند.
استاد کاظمی

3_بهترین زنان چه کسانی هستند؟
استاد جواهریان

4_بهترین مردان کیست؟

دکتر مؤذن