عروف آن است که امام علیه السلام بگوید  منکر آن است که ایشان بگوید قانون خود امام علیه السلام است او خود میزان و ترازوی قانون است.

دکتر مؤذن