گواهینامه‌های دوره مهارت جرأت‌مندی

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 17 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر اخباری

سرکار خانم س. باقری
سرکار خانم ن. تقوی
سرکار خانم س. رضویان
سرکار خانم م. سالکی
سرکار خانم ف. کبکی
سرکار خانم م. نصیری نسب
سرکار خانم ا. اکبری باریکرسفی
سرکار خانم ز. زنگنه بیغش
سرکار خانم ن. صفاریان خوزانی
سرکار خانم س. میرداماداصفهانی
سرکار خانم ط. حاجی علی
سرکار خانم م. اسماعیلی
سرکار خانم ف. معروفی
سرکار خانم ن. واضعی
سرکار خانم ف. وزیری
سرکار خانم ع. جمالیان
سرکار خانم م. واضعی
سرکار خانم و. چایباغی
سرکار خانم ف. یعقوبی
سرکار خانم م. معظم رازلیق
سرکار خانم م. صالحی راد
سرکار خانم ر. آقاجانزاده
سرکار خانم م. تقوایی
سرکار خانم م. صالحی راد
سرکار خانم ط. جهان بخش
سرکار خانم ز. قنادی
سرکار خانم ز. اسماعیلی
سرکار خانم ا. نوازان
سرکار خانم ا. بختیاری
سرکار خانم ر. کی نژاد
سرکار خانم ا. قاسم هاشمی
سرکار خانم ف. پارساییان
سرکار خانم ز. احمدی

گواهینامه‌های دوره 16 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر اخباری

سرکار خانم ر. کلهر جهاندوست
سرکار خانم م. فخلعی
جناب آقای مهدی رستمی
سرکار خانم م. مقدادی
سرکار خانم ف. رنجبر
سرکار خانم س. رستمی
سرکار خانم ق. مزیدی
سرکار خانم م. ذاکری
سرکار خانم ز. یکتاپرست
سرکار خانم م. هنرکارقادر
سرکار خانم ز. رنجبر
سرکار خانم م. ستایش
جناب آقای مهدی واحدی
سرکار خانم ف. حسینی طهرانی
جناب آقای سیدجواد سجادصادقی
سرکار خانم ز. فتح اله زاده
جناب آقای کاوه آرین پو
سرکار خانم ه. سوهانی
جناب آقای امیر اویسی فر
جناب آقای محمدرضا محدث
سرکار خانم م. خطیبی
سرکار خانم م. خطیبی
جناب آقای کریم سیفی
جناب آقای میلاد میرجلیلی
جناب آقای علی پیمانی
جناب آقای محمد امین بنی اسدی
جناب آقای حسین کاکاوند
سرکار خانم ف. رئوف ملایری

گواهینامه‌های دوره 15 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: سرکار خانم آل طه

سرکار خانم س. امینی
سرکار خانم پ. ایمانی
سرکار خانم ز. بختیاری
سرکار خانم ا. بهار
سرکار خانم ن. خلیلی
سرکار خانم ع. درمنکی
سرکار خانم م. سرانجام
سرکار خانم ط. صابری
سرکار خانم ز. طلوع
سرکار خانم ف. عاصمی
سرکار خانم و. عاصمی
سرکار خانم ز. عزیزی
سرکار خانم آ. فتاحی زفرقندی
سرکار خانم س. لواسانی
سرکار خانم ف. مدنی
سرکار خانم ز. میرزا کوچک شیرازی
سرکار خانم س. نوروزی
سرکار خانم ر. زارع
سرکار خانم ز. صابری
سرکار خانم ز. وطنی
سرکار خانم ف. رادمنش

گواهینامه‌های دوره 14 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: سرکار خانم حاجی شفیعی

سرکار خانم خ. اشکی پور
سرکار خانم ز. ایزانلو
سرکار خانم ن. بخشایش
سرکار خانم خ. بیگدلی
سرکار خانم ف. پورانتظاری
سرکار خانم ف. رابط
سرکار خانم ن. رابط
سرکار خانم ن. رجوانی
سرکار خانم س. رضایی
سرکار خانم ا. رمضانی
سرکار خانم س. سردابی
سرکار خانم ز. شکوهی
سرکار خانم م. ظريفی نيا
سرکار خانم ع. لواسانی
سرکار خانم ز. محمودآبادی
سرکار خانم ن. مشهدی
سرکار خانم م. موسوی
سرکار خانم ن. هاشمی دانا
سرکار خانم آ. خانیکی
سرکار خانم س. حبیبیان
سرکار خانم ف. اکبری

گواهینامه‌های دوره 13 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر اخباری

سرکار خانم م. ثابت
سرکار خانم ن. میرزایی
سرکار خانم ز. مهندسی
سرکار خانم ا. حسنی
سرکار خانم م. صادقی
سرکار خانم م. فرهمند کواری
سرکار خانم م. فرهمند کواری
سرکار خانم ل. فیجانی
سرکار خانم ا. فیجانی
سرکار خانم ا. فیروز شوریجه 
سرکار خانم ص. سودمند
سرکار خانم ر. نصیری
سرکار خانم م. نصیری حقیقی
سرکار خانم ف. گل نشان
سرکار خانم م. سلیمانی درچه
سرکار خانم م. سلیمانی درچه
جناب آقای حمیدرضا کوهستانیان

گواهینامه‌های دوره 12 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: سرکار خانم آل طه

سرکار خانم م. ابراهیمی
سرکار خانم ن. امامی
سرکار خانم م. بردبار
سرکار خانم ف. حاصلی
سرکار خانم ز. حکمت ارا
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم ف. خلوصی
سرکار خانم ف. خلوصی
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم ز. رزاقی
سرکار خانم ح. زارع
سرکار خانم ف. رشیدبیگی
سرکار خانم ر. سیف
سرکار خانم ف. شایق
سرکار خانم ز. صادقی
سرکار خانم ف. صادقی
سرکار خانم ن. قبطیان صفوی
سرکار خانم ز. قبطیان صفوی
سرکار خانم س. طاهری
سرکار خانم پ. ممیز
سرکار خانم س. مهندسی
سرکار خانم ن. نجات
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم ر. موسوی
سرکار خانم ف. نیک اقبال
سرکار خانم ه. همتیان

گواهینامه‌های دوره 11 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای نوری

سرکار خانم ر. وحید
سرکار خانم ف. رفیعی کرداده
سرکار خانم ر. همتی
سرکار خانم م. سهرابی
سرکار خانم ف. وزیری
سرکار خانم م. غلامی
سرکار خانم ر. رحمانیان
سرکار خانم ل. رعیتی
سرکار خانم ف. کرمی
سرکار خانم ح. گزینی
سرکار خانم ک. شریفی
سرکار خانم ز. مرادی
سرکار خانم م. مهرپرور
سرکار خانم ف. گنجی
سرکار خانم ک. مرادی
سرکار خانم ل. جهانیان
سرکار خانم ا. زارع
سرکار خانم ف. زارعی
سرکار خانم گ. خورشیدی
سرکار خانم ف. جاویدپور
سرکار خانم پ. مهرابیان فرد
سرکار خانم س. غفاری
سرکار خانم ا. مجیدی

گواهینامه‌های دوره 10 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: سرکار خانم بیگلری

سرکار خانم س. احمدآبادی
سرکار خانم ف. استخر
سرکار خانم ف. بچه سقا
سرکار خانم ز. بنیادی
سرکار خانم م. جانفشان
سرکار خانم ل. جوکار
سرکار خانم ف. حاتمی
سرکار خانم س. حسینی
سرکار خانم ف. حق شناس
سرکار خانم ص. دینکانی
سرکار خانم ف. ذوالقدری
سرکار خانم ه. رجایی
سرکار خانم ز. رضایی
سرکار خانم م. رنجبران ده عرب
سرکار خانم ز. زارع
سرکار خانم ف. زارع
سرکار خانم ز. سمتی
سرکار خانم ف. صادقی کوهشهری
سرکار خانم ط. لهراسب مظفری
سرکار خانم س. محمد زاده
سرکار خانم ن. محمودآبادی
سرکار خانم ل. میمندی
سرکار خانم ز. نجابت
سرکار خانم ل. جعفری
سرکار خانم ف. راهی
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم ا. فلاحی
سرکار خانم ز. سیدرصاف

گواهینامه‌های دوره 9 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای صفرزاده

سرکار خانم ح. احمدی
سرکار خانم س. اسلامی حقیقت
سرکار خانم ا. اقبالی
سرکار خانم م. بوستانی
سرکار خانم ز. جعفریان
سرکار خانم م. دهقان
سرکار خانم ر. ربیعی
جناب آقای سعید رمضان پور
جناب آقای حمیدرضا روستا
سرکار خانم ن. شریفی
سرکار خانم م. مرادی
جناب آقای محمد طاها قاسمی
سرکار خانم م. قهاری
سرکار خانم ص. کاظمی
جناب آقای محمدمحسن گل نشان
جناب آقای علی ماهر
سرکار خانم ت. محقق زاده
سرکار خانم ف. ندیمی
سرکار خانم ل. یوسفی
سرکار خانم ن. حبیبی

گواهینامه‌های دوره 8 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: سرکار خانم آل طه

سرکار خانم ز. دارابی
سرکار خانم م. شامانی
سرکار خانم ا. صفرپور
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم م. معظمی
سرکار خانم ف. علیزاده
سرکار خانم ش. شریف خانی
سرکار خانم ف. میریانی
سرکار خانم ز. برونک
سرکار خانم ف. روح افشاری
سرکار خانم ا. پورعظیمی
سرکار خانم ف. اسلامیه
سرکار خانم ف. رئیس دانایی
سرکار خانم ز. برومند
سرکار خانم ا. فیروز شورچه
سرکار خانم ن. خوش قلب طوسی
سرکار خانم ز. غایی
سرکار خانم م. خلیلی
سرکار خانم ز. نجات
سرکار خانم س. انصارین

گواهینامه‌های دوره 7 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای صفرزاده

سرکار خانم ا. مکلایی
سرکار خانم ز. هدایتی
سرکار خانم ف. تقوی
جناب آقای محمدرضا خوشنویس
سرکار خانم ع. وطنی

گواهینامه‌های دوره 6 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر اخباری

سرکار خانم ر. آقایی
سرکار خانم ح. یعقوبی
سرکار خانم ز. عابدینی نسب
سرکار خانم س. حاجی شفیعی
سرکار خانم س. معابی
سرکار خانم م. جلالی
سرکار خانم م. جلالی
جناب آقای مجتبی علی پرست
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم م. حکیمی مجد
جناب آقای امیرمحمد نجمی
جناب آقای حامد نصرالهی
جناب آقای محمدرضا آل آقا
جناب آقای سیدرضا موسوی

گواهینامه‌های دوره 4 مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای نوری

سرکار خانم ز. شهراد
جناب آقای ق. عبدالهی
جناب آقای ع. عسگری
سرکار خانم س. فرهمندنژاد
سرکار خانم ل. مقیسه
سرکار خانم پ. مرادابادی
جناب آقای مجید اصفهانیان
سرکار خانم ر. آل آقا
سرکار خانم ز. خاکپاش
جناب آقای مصطفی خاکساردوست
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
سرکار خانم م. ایمانی
سرکار خانم ا. زاده رعیت
سرکار خانم ف. علیزاده
سرکار خانم ز. صلواتی
سرکار خانم ز. عطایی
سرکار خانم ن. نمکی اشتهاردی
سرکار خانم س. اقبالی
سرکار خانم ن. لطفی
سرکار خانم ف. میراحمدیان
جناب آقای امین راه چمنی