کانون فرهنگی حضرت علی اکبر ع

لینک سایت کانون فرهنگی حضرت علی اکبر علیه السلام

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهارت جرأت مندی
سرکار خانم بیگلری
1399
56
مجازی
مهارت جرأت مندی
سرکار خانم آل طه
1399
32
مجازی
مهارت جرأت مندی
دکتر اخباری
1399
27
مجازی
مهارت جرأت مندی
استاد نوری
1399
61
مجازی
مهارت جرأت مندی
استاد صفرزاده
1399
46
مجازی
محور مقدس دین 1
استاد صفرزاده
1400
24
مجازی
محور مقدس دین 1
استاد جواهریان
1400
42
مجازی
تربیت مدرس مهارت جرأت مندی
استاد مهران
1400
34
مجازی
شیطان شناسی 1
استاد بخشایش
1400
23
مجازی
محور مقدس دین 2
استاد اسماعیلی
1400
31
مجازی
تاریخ تحلیلی اسلام
دکتر روشن بین
1400
29
مجازی
مهندسی من
استاد مهران
1401
55
حضوری
آداب معلمی
استاد بخشایش
1401
38
مجازی
تربیت مدرس مهندسی من
استاد مهران
1401
53
مجازی