مجتمع آموزشی نرگس

لینک سایت مجتمع آموزشی نرگس

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهندسی من
سرکار خانم طباطبایی
1401

حضوری
مهارت جرأت مندی
استاد تقوی نژاد
1401
43
مجازی