مجمع نکوداشت غدیر

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
محور مقدس دین 1
استاد قنبری
1400
29
حضوری - مجازی
محور مقدس دین 2
استاد خوشنویس
1400
28
مجازی