حضرت علی علیه السلام با حق است و حق با حضرت علی علیه السلام است. در انتهای این روایت آماده است حق همواره با علی علیه السلام است. یعنی سنگ محک حق بودن هر ایده و اعتقاد و هر عمل کردی انطباق آن با سخن و عملکرد امیرالمؤمنین علیه السلاماست این روایت نوعی این‌همانی میان امیزالمؤمنین علیه السلام و حق را بیان می کند.