سواد رسانه‌ای در نقد پیام به مبحثی می رسد به نام مغالطات، مغالطات دانشی است برگرفته از منطق که شما را آشنا می‌کند با لگوی فریب کاری یعنی کمک می‌کند شما فریب پیام را کشف کنید لذا سواد رسانه ای تفکر انتقادی و شناخت مغالطات بسیار به هم نزدیک هستند.