به لطف خدا، کتاب «ترس، زشت و زیبا» در حال آماده شدن برای چاپ سوم است. پیشنهاد شما برای نام کتاب کدام گزینه است:

  • مهندسی پشه
  • مهارت جرأتمندی
  • ترس، زشت و زیبا
  • هیچ کدام؛ پیشنهاد من این است: . . . . . . .

مهلت شرکت در این نظرسنجی به اتمام رسیده است.

معرفی کتاب «ترس، زشت و زیبا» و جناب آقای دکتر مؤذن (کلیک کنید)