از آغاز به کار طرح بصائر تشویق دانشجویان برتر و برگزیده جزء اولویت‌های دست اندرکاران طرح بوده است. به دین منظور در پایان هر دوره بر اساس نظام مشخصی دانشجویان ارزیابی و از نفرات برتر و برگزیده تقدیر به عمل می‌آید.

هر دانشجو بر اساس میزان حضور، نتایج آزمونک‌های كلاسی و آزمون نهایی، همچنین مشارکت فعال در انجام تکالیف و تحقیق‌های کلاسی دارای امتیازی خاص خواهد شد. پس از پایان دوره، و بررسی امتیازات همه دانشجویان از نفرات برتر تقدیر می‌شود. 

چهارمین دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی در ترم تابستان 1400 برگزار شد. پیش نیاز شرکت در دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی، گذراندن موفق دوره مهارت جرأت‌مندی است. 

  • مدرس دوره: جناب آقای دکتر مهران
  • مدت دوره: 5 هفته

اسامی نفرات برتر دوره 4 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی