بایگانی نوشته‌ها


ویژگی‌های شخصیتی یک مربی اعتقادی اثرگذار در تربیت دینی

ویژگی‌های شخصیتی یک مربی اعتقادی اثرگذار در تربیت دینی

در اهمیت این موضوع همین بس که از مرحوم استاد روزبه نقل شده: دانش آموزان همان می‌شوند که ما هستیم نه آن که ما می گوییم. اما در این مختصر به برخی از ویژگی هایی که یک مربی و معلم اعتقادی اثرگذار، در تربیت دینی دانش آموزان و متربیان باید داشته باشد به خواهیم پرداخت.