مؤسسه آموزشی بصائر در دوره آداب معلمی به دانشجویان خود یاد می‌دهد آنچه گه بیشترین تأثیر را در تربیت شاگردان شما دارد تربیت خاموش است تربیتی که از قضا زبان در آن نقشی ندارد وقتی به سیره اهل بیت علیه‌السلام مراجعه می‌کنیم. گزارش هایی که به ما رسیده نشان می دهد افراد رفتار پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را می دیدند و ایمان می آوردند.