در روایات شیعه به انتخاب درست دوست و همواره تأکید شده است؛ به نحوه ای که بیان گردیده هرکس را به واسطه دوست او مورد ارزیابی قرار می دهند.

 انسان دور اندیش انتخاب می کند با چه کسانی رابطه دوستی برقرار کند.

دکتر مؤذن