گواهینامه‌های دوره مهندسی من

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 8 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای تقوی نژاد

سرکار خانم ف. میریانی
جناب آقای سید محمدرضا خازنی رضوی
جناب آقای امیر عباس کلانتری
سرکار خانم س. شیخ قرایی
سرکار خانم ف. موحدی
جناب آقای حسام الدین شکری کجوری
جناب آقای احسا ن قبادی روبیات
جناب آقای مسعود محمودی
 سرکار خانم ف. گلپور
سرکار خانم ز. اسماعیلی جونی
جناب آقای علی کاظمی

گواهینامه‌های دوره 7 «مهندسی من» - مدرس: سرکار خانم طباطبایی

سرکار خانم ع. اسلامیه
سرکار خانم ع. اشکنانی
سرکار خانم م. اقبال
سرکار خانم ز. اکبری
سرکار خانم ف. باطنی
سرکار خانم م. تولیت
سرکار خانم ز. حميسي
سرکار خانم ح. حمیدزاده
سرکار خانم م. دستجردی
سرکار خانم ن. رجوانی
سرکار خانم پ. زارعیان جهرمی
سرکار خانم ح. صانعی
سرکار خانم چ. عظیمی
سرکار خانم ن. نبوی ثالث
سرکار خانم ح. نوری
سرکار خانم ع. هفت جواهریان
سرکار خانم ز. پوست شور
سرکار خانم م. ژیان

گواهینامه‌های دوره 4 «مهندسی من» - مدرس: سرکار خانم موذن

سرکار خانم م. جلالی
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکارخانم م. ظاهری
سرکار خانم ف. پوست شور
سرکار خانم ا. فتاحی زفرقندی
سرکار خانم م. بامری صفا
سرکار خانم ف. ذراتی
سرکار خانم ز. پناهی
سرکار خانم ن. رمضانی
سرکار خانم ف. میرزای فشمی
سرکار خانم ز. کتابچی

گواهینامه‌های دوره 3 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم ا. دانش طلب
جناب آقای امیرمحمد ذوالفقار بیگ
سرکار خانم ز. خاکپاش
جناب آقای سعید رازقندی
سرکار خانم س. افضل نیا
جناب آقای سید حمیدرضا شوشتری
سرکار خانم ف. میراحمدیان
سرکار خانم ق. مزیدی
جناب آقای محمدصادق ربیعی
سرکار خانم م. ابراهیمی
سرکار خانم م. نوراللهی
جناب آقای وصال محمدی
سرکار خانم ن. رضایی

گواهینامه‌های دوره 2 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم ع. جلیلی
جناب آقای صدرا تقوی نژاد
سرکار خانم م. جلالی
سرکار خانم م. رجایی
سرکار خانم ع. لواسانی
جناب آقای محمدامین میرشکار
سرکار خانم س. انصاریان
جناب آقای مصطفی منصوری
سرکار خانم ز. عزیزی
جناب آقای علی عبدالمحمدی
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم س. معابی
سرکار خانم ن. هاشمی دانا
سرکار خانم ر. ارجمند نسیمی
سرکار خانم ف. مستاجران
سرکار خانم د. نوروزی
سرکار خانم س. اقبالی
سرکار خانم ف. تقدمی معصومی
سرکار خانم س. لواسانی

گواهینامه‌های دوره 1 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم پ. ایمانی
سرکار خانم ف. حسین کاظمی
سرکار خانم م. ظریفی نیا
سرکار خانم خ. بیگدلی
جناب آقای حمیدرضا رازقندی
سرکار خانم م. مرشدیان
سرکار خانم س. معماری
سرکار خانم ز. پارسا
سرکار خانم ر. کرمی فرد
سرکار خانم ط. راستی پور
جناب آقای محمد صالح نیا
جناب آقای سیدفاضل قافله باشی
سرکار خانم ز. سعیدی