ناحیه مقاومت بسیج کهریزک

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهندسی من
استاد تقوی نژاد
1401
30
حضوری