خیریه فرهنگی 110 مسجد و مدرسه

لینک سایت خیریه فرهنگی 110 مسجد و مدرسه

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
محور مقدس دین
استاد قنبری
1399
38
حضوری - مجازی
تاریخ - پس از غروب
استاد صنایع پسند
1399
38
حضوری - مجازی
شیطان شناسی
استاد صفرزاده
1400
34
مجازی
تاریخ قرآن و حدیث
استاد خوشنویس
1400
28
مجازی
مهارت جرأت‌مندی

1400

آفلاین