بایگانی نوشته‌ها


6 مؤلفه‌ مشترکِ تربیتِ موفق میان مربیان و والدین

6 مؤلفه‌ مشترکِ تربیتِ موفق میان مربیان و والدین

عواملِ مختلفی بر رفتار کودکان و نوجوانان تأثیرگذارند؛ با وجود قدرت خیره کننده‌ی رسانه، عامل خانواده و به ویژه الگوی رفتاری والدین یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در بروز رفتار کودکان و نوجوانان و چه‌ بسا مهم‌ترین عامل بسترساز رشد و رفاه جسمی و روانی کودک و نوجوان است.

افتادگی آموز اگر طالب فیضی...

افتادگی آموز اگر طالب فیضی...

سال‌ها بود که این زوج برگزیده‌ی خدا صاحب فرزندی نشده بودند؛ مرد خانه کسی نبود که از این حکایت گله‌ای کند و زبان به سرزنش باز کند اما بانوی خانه خود قرار نداشت و علاقمند بود شویش فرزندانی داشته باشد و همین سبب شد تا خود به جستجوی بانویی دیگر رود...