تربیت مربی دینی

اشتباهات دانش آموزان

/students-mistakes

در این نوشتار ما از مقاله “Guiding Students to Harness Mistakes for Learning” استفاده کرده ایم؛ برای مطالعه بیشتر درمورد راهکار هایی که معلم میتواند کمک کند که دانش آموزان از اشتباه کردن نترسند، میتوانید به این مقاله رجوع کنید.