دانش

هم ببین چه می‌گويد، هم ببین که می‌گويد

/ham-bebin-che-miguyad

هم ببین چه می‌گويد، هم ببین که می‌گويد