علامه مجلسی

رسالت و جایگاه فقیه

/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87

اهمیت و جایگاه فقیه در مجموعه فرهنگی تشیع فوق‌العاده جایگاه مهمی است