یادگیری

مهارت‌های لازم برای یک مربی اعتقادی

/religious-teacher-skills-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C

اهمیت کار یک معلم دینی و نقشی که او در ترقی مادی و معنوی یک جامعه به عهده دارد بر کسی پوشیده نیست؛ دین مبین اسلام که مسیر درست رسیدن انسان‌ها به مقصد سعادت است، جایگاه بسیار رفیعی به تعلیم و معلم اختصاص داده است.